System för flerbostad, lokal och industrifastighet

Tilluft, frånluft och värmeåtervinning
Systemet vi utformar för dig är helt unikt, beroende av de förväntningar krav och önskemål du har. Ventilationssystemets uppgift är att tillfredsställa de människor som vistas i fastigheten. Systemet är till för att byta luft i rummet och anpassas efter hur många som vistas där. Hur vi upplever luft och temperaturen är väldigt individuellt. Vi accepterar sämre klimat där vi vistas kortare tid men där vi vistas mycket kräver vi bra klimat, tex på din arbetsplats.

F-system och självdrag
I äldre flerbostadshus finns det troligen F system – fläktstyrd frånluftsventilation eller självdragsventilaton. Båda principerna bygger på att tilluft tas genom väggen och det senare fallet tas frånluft ut via fläktsystem i kök, badrum och tvättstuga.

FTX-system i bostäder och lokaler
Nutidens krav på komfort gör att fler bostäder byggs med till- och frånluft med värmeåtervinning, sk FTX-system. De betjänar antingen en eller fler lägenheter/lokaler.

Fukt

Fuktig inomhusluft är inte ett så stort problem i Sverige.Avfuktning kan behövas i fastigheter med känslig verksamhet t.ex. museér.Ett bostadhus har ofta fuktigare klimat än ett kontor beroende av människor som duschar, lagar mat och på andra sätt avger fukt till luften.
fukt

Kyla och luftkonditionering

Komfortkyla kan levereras via separata kylbafflar i taket eller via tilluften. Det finns flera principer för att sänka fukthalten i luften. För lokaler med öppna ytor kan man nyttja tekniken för sorptiv kyla som ger baskyla via ventilationen.


Sorptiv kyla är en metod helt utan kompressorer eller köldmedium. Den varma återvunna luften torkas och kylas sedan ned med hjälp av vatten.

Med aggregatet Efi Cool, grön tekonologi från Smartpac är värmeåtervinningen under vintern och kylåtervinningen under sommaren upp till 90%. Kylprocessen drivs med kylåtervinning ur frånluften samt med fjärrvärme eller vattenburen solvärme.

 

Läs mer hos vår leverantör smartpac.se

architecture-3237863_1920-2

Verkningsgrad, mindre läckage, tryckfall

Fastighetsägare önskar högre temperaturverkningsgrad, mindre läckage och lägre tryckfall med smarta automationsfunktioner. För våra system väljer vi fläktar med lägre energiförbrukning i kombination med spjäll som orsakar väldigt lite tryckfall.

Värmeåtervinning

Ju mer luftcirkulation det krävs i en lokal / lägenhet desto svårare blir det att värma den vintertid, systemet kan upplevas som trögt i snabba klimatväxlingar. Det är väldigt effektivt att återanvända den varma återluften genom att transportera den tillbaka in i systemet igen via olika typer av värmeväxlare. Med aggragatet Efi heat, grön teknologi från Smartpac kan vi återvinna upp till 95 % av värmen. Läs mer hos vår leverantör smartpac.se

Värmepump - både värme, kyla och varmvatten om du vill

Värmepumpen utvecklades från luftkonditioneringen och fungerar på samma sätt och den producerar både värme och kyla. En värmepump kan hämta värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet eller luften. Värmepumpar transporterar värme eller kyla via luft, vatten eller vätskeburna system. Är systemet vatten eller vätskeburet produceras även varmvatten. Vi arbetar med branschledande fabrikat.

Nyttja överskottsvärme

Lokaler och processer som producerar mycket överskottsvärme t.ex. industrier och serverhallar. Den kan nyttjas till värmeåtervinning under kallperioden och kylåtervinning ur frånluften under sommaren.Kylprocessen kan med fördel kompletteras med vattenburet solvärmesystem eller fjärrvärme.
varmeatervinning

Energilagring

Lagra värme eller kyla i energilagringsstavar. Istället för traditionellt vatten används ett PCM material (Phase changing material) som lagrar upp till 15 gånger mer energi på samma yta.

Läs mer hos vår leverantör smartpac.se

Behovsstyrt inneklimat

Med olika sensorer för närvaro, koldioxidhalt, luftfuktighet och temperatur kan luftflödet i era lokaler anpassas för att skapa ett behagligt inneklimat – behovsstyrd ventilation.

 

Rumsbokningssystem innebär att bokningar av lokaler kan kopplas till ökad temperatur när det vistas människor där, vilket är ett perfekt verktyg för kontor, skolor, hotell m.m.

Brandfunktioner

Brand och brandgaser kan snabbt spridas via ventilationssystem i en byggnad. En brandcell utgörs av ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid.

Brandgasspridning mellan brandceller kan förhindras genom att frånluftssystemets funktion säkerställs och att backspjäll eller brandgasspjäll som styrs av rökdetektorer eller brandlarm installeras mellan brandcellerna. Även ventilationssystemets fläktar utnyttjas som en integrerad del i skyddet mot brandgasspridning.


Där verksamheten i byggnaden innefattar sovande personer, som till exempel hotell , bostäder och äldreboende, ska ett rökdetektor-styrt automatiskt system aktiveras istället i anslutning till trapphus, räddningshiss och utrymningshiss.


Vid utrymningslarm samverkar många säkerhetsfunktioner. Hissar förses med dynamisk funktion och optimeras för att skydda oss från ev. nödlägen som brand m.m

Vill du ha goda råd ang vilket system som passar din fastighet, så finns vi här för rådgivning.Det sista vi gör är att justera in och optimera ditt system.Naturligtvis ger vi dig en utbildning och rådgivning så du kan hantera ditt nya system.Vi vill ha en långsiktig relation, så vi finns kvar även efter vi lämnat över systemet i dina goda händer.